Projekt Srbsko, Stara Pazova, SLOVAK AID

             

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

 

Partnerská krajina (miesto projektu):

Republika Srbija, Republika Srbsko (Stará Pazova, Vojvodina)

 

Názov projektu:

Rekonštrukcia základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

 

Doba realizácie projektu:

14.12.2007 - 13.12.2009, 24 mesiacov

 

Stručná charakteristika projektu:

Rekonštrukcia ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove má za cieľ  vylepšiť materiálno-technické podmienky pre výučbu žiakov ZŠ HJČ a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v najväčšej slovenskej enkláve v Srbsku a v zahraničí vôbec. Základná budova školy bola postavená v r.1830, dostavby prebiehali v rokoch 1950 a 1980. Súčasný stav budov nevyhovuje technickým normám ani hygienickým požiadavkám. Taktiež stav vybavenia v triedach a kabinetoch neumožňuje vytvoriť kvalitné podmienky pre žiakov a učiteľov. Realizácia projektu zvýši konkurencieschopnosť školy a jej kredit v multietnickom prostredí. Nové moderné vybavenie umožní využívať moderné vyučovacie postupy a pripravovať novú generáciu pre nové, proeurópske smerovania Srbska.

 

Cieľ projektu

Z pohľadu uvedených priorít  je cieľom projektu realizovať jednu ucelenú etapu rekonštrukcie ZŠ HJČ v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou  a získať zlepšené materiálno-technické podmienky pre žiakov aj učiteľov a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v škole.

 

Dopady projektu

Realizovaná rekonštrukcia ZŠ bude mať okamžitý dopad na kvalitu materiálno-technického vybavenia školy (vybudovanie chýbajúcej kuchyne, nové výučbové miestnosti, vyhovujúce sociálne zariadenia, odstránenie statických problémov,....). Výhľadový dopad spočíva v mimoškolskom využívaní nových priestorov (kultúrno-spoločenské a športové) aj pre verejnosť. Nové priestory po ich vybavení moderným vyučovacími pomôckami budú východiskom pre dosahovanie lepších vzdelávacích výsledkov v kontexte vstupu Srbska do EÚ a približovania sa európskej úrovni vzdelávania.

 

Zoznam aktivít pre dosiahnutie výsledkov projektu:

1      Zostaviť medzinárodný realizačný tím

2.1   Realizovať tender na spracovanie projektovej dokumentácie

2.2   Spracovať  projektovú dokumentáciu

2.3   Získať stavebné povolenie

3.1   Spracovať projektovú dokumentáciu pre tender

3.2.  Realizovať tender na dodávateľa stavby

3.3.  Realizovať rekonštrukciu školy

3.4   Získať kolaudačné rozhodnutie

4      Zabezpečiť publicitu projektu

 

Celkový rozpočet:    

6.588.570,- Sk