Archív

 

Dňa 2.3.2011 usporiadal realizátor projektu maďarská nezisková organizácia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Balassagyarmat, Maďarská republika konferenciu zameranú na priebeh a výsledky projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat, ktorá sa konala v meste Balassagyarmat, Maďarská republika. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Občianskeho združenia BOVAP, ktorý je partnerom projektu.

 

V priestoroch reštaurácie Malý mlyn v Šiatorskej Bukovinke sa dňa 21.1.2011 uskutočnila Informačná konferencia v rámci projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat, na ktorej bol predstavený projekt, jeho zámery a ciele, úloha Inkubačného domu pre podnikateľské subjekty. Ing. Katarína Škrdlová prezentovala možnosti rozvoja malého a stredného podnikania a Ing. Eva Balážová, PhD. možnosti čerpania zdrojov na podporu vidieckeho cestovného ruchu a diverzifikácie vidieka.

 

Dňa 10.5.2010 sa v kongresvej sále hotela CLAVIS v Lučenci uskutočnila úvodná prezentácia projektu Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad.

 

V novembri 2009 bol ukončený projekt Rekonštrukcia základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

 

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

Občianske združenie BOVAP je partnerom v rámci projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat, ktorý realizuje maďarská nezisková organizácia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány.

 

Občianske združenie BOVAP pripravuje prezentáciu výsledkov projektu s názvom Rekonštrukcia Základnej školy hrdinu J. Čmelíka v Starej Pazove v Srbskej republike, ktorá sa uskutoční dňa 8. 10. 2009 o 10,00 hod. v kongresovej miestnosti hotela CLAVIS  v Lučenci, ul. Jókaiho 22.

 

Rekonštrukcia základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove

Slovenská Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v Srbsku je už zrekonštruovaná v rámci projektu Občianskeho združenia BOVAP.

Na túto základnú školu, ktorá patrí v Srbsku k desiatim, kde sa vyučuje po slovensky, chodí viac než 300 žiakov. Budova školy nebola zásadne rekonštruovaná vyše 20 rokov a jej najstaršia časť je z roku 1830. Cieľom rekonštrukcie bolo zlepšiť materiálno-technické podmienky pre žiakov aj učiteľov a prispieť tým k skvalitneniu vzdelávania v škole. Predpokladá sa, že rodičia pri výbere školy pre deti uprednostnia práve túto zrekonštruovanú slovenskú školu. V neposlednom rade obyvatelia Starej Pazovy budú môcť zrekonštruované priestory využívať na spoločenské a športové aktivity.

V škole sa okrem iného vymenila elektroinštalácia, urobil sa vodovod, kanalizácia, sanita a sociálne zariadenia, urobili sa nové obklady a dlažby, maľovalo sa, namontovali sa nové úspornejšie svetlá. Bola zrekonštruovaná kuchyňa, upravila sa statika najstaršej časti školy.

Miestni vnímajú rekonštrukciu školy a pomoc Slovenska vysoko pozitívne. Občianske združenie BOVAP i srbský partner chcú preto pokračovať v spolupráci a chcú vypracovať projekt a získať grant pre druhú etapu rekonštrukcie.


Slováci sú treťou najpočetnejšou národnosťou vo Vojvodine, spolu tu žije vyše 56 000 Slovákov. Tvoria absolútnu väčšinu v obci Báčsky Petrovec (66,42%) a sú najvýznamnejšou národnosťou v Kovačici (41,07%). Stará Pazova má viac ako 67 000 obyvateľov, z nich je asi 10 000 príslušníkov dajakej etnickej menšiny. Slovákov je okolo 6000, teda necelých deväť percent z celkového počtu obyvateľov tohto mesta.
Slovenská komunita vo Vojvodine má vlastný systém slovenského národnostného školstva na všetkých úrovniach vzdelávania. Sedem materských škôl je výlučne slovenských a sedem zmiešaných so srbským jazykom. Na 10 základných školách sa vyučuje výlučne v slovenskom jazyku a až na 40 základných školách sa učí slovenský jazyk fakultatívne, ako voliteľný predmet. Zo stredných škôl poskytuje vzdelanie v slovenskom jazyku Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci. S fakultatívnym vyučovaním slovenčiny je gymnázium v Kovačici, Starej Pazove a Bačskej Palanke. Okrem toho je slovenčina fakultatívnym predmetom na štyroch stredných odborných školách (ekonomické a technické) v Starej Pazove a Báčskej Palanke.

 

V priestoroch Agroinštitútu Nitra prebiehal od 2.6.2008 do 19.6.2008 Kurz "Uplatnenie uchádzačov o zamestnanie na trhu práce vo vidieckom regióne" .

Dňa 23. mája 2008 sa o 10,00 hod. v kongresovej sále hotela CLAVIS v Lučenci konala úvodná prezentácia projektu  s názvom Rekonštrukcia Základnej školy hrdinu J. Čmelíka v Starej Pazove v Srbskej republike za účasti partnerov zo Srbska.

 

Od 5.5.2008 do 26.5.2008 prebiehal v Agroinštitúte Nitra vzdelávací modul "Základy podnikania".

Kurz "Základy PC", ktorý realizoval partner projektu Regionálna rozvojová agentúra Lučenec, prebiehal v termíne od 3.3.2008 do 27.3.2008.

V dňoch od 4.2.2008 do 28.2.2008 bol v Regionálnej rozvojovej agentúre Lučenec realizovaný kurz "Projektový manažér" zameraný na prípravu a realizáciu projektov z fondov Európskej únie.

 

Zástupcovia žiadateľa a partnerov projektu sa v dňoch 5.11.2007 - 11.11.2007 zúčastnili nadnárodného stretnutia v Palerme a Katánii, kde sa, okrem iných aktivít, konala aj konferencia na tému "Projektová experimentácia na inštitučných praktikách - Siete pre zaradenie do spoločnosti a do práce".

 

V termíne od 5.11.2007 do 16.11.2007, prebiehal počas 10 dní kurz "ABC podnikateľa", ktorý realizovala Nadácia Integra spolu so Združenou strednou školou služieb Lučenec.

 

OD 15.10.2007 do 29.11.2007 sa realizoval kurz "Výpočtová technika pre pokročilých", ktorý prebiehal v Hotelovej akadémii Lučenec v spolupráci so Združenou strednou školou služieb Lučenec.

 

Z dôvodu veľkého počtu záujemcov o kurz "Opatrovateľstvo" prebiehal ďalší v termíne od 9.10.2007 do 21.11.2007, ktorý sa realizoval v spolupráci so Združenou strednou školou služieb Lučenec a Slovenským červeným krížom Lučenec.

OZ BOVAP v spolupráci s Akadémiou vzdelávania Lučenec realizovali kurz "Opatrovateľstvo" v termíne od 9.7.2007 do 6.9.2007.

 

ESF Revue, ročník 3, číslo 3 - 4, august 2007

Občianske združenie BOVAP v Lučenci usporiadalo dňa 27.6.2007 medzinárodnú konferenciu pod názvom „Úloha partnerov v riešení zamestnanosti na princípe rovností príležitostí“ za účasti zahraničných partnerov z Francúzska, Španielska a Talianska.

Medzinárodná konferencia, s počtom účastníkov takmer sto, sa konala v rámci stretnutia nadnárodného partnerstva, ako jedna z aktivít projektu Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce. Uvedený projekt sa implementuje v rámci Programového dokumentu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, opatrenia 1.1 Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín.

Na konferencii zazneli príspevky domácich i zahraničných účastníkov, kde nosnou témou bolo riešenie zamestnanosti na princípe rovnosti príležitostí.

V prvom bloku predniesli svoje príspevky zástupcovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Banskobystrického samosprávneho kraja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec a mesta Lučenec, ktorí zhodnotili situáciu v oblasti zamestnanosti a zdôraznili potrebu partnerskej spolupráce za účelom jej efektívneho riešenia. Pozitívnym prínosom konferencie boli aj vystúpenia zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Občianskeho združenia Centrum pre rozvoj zamestnanosti, podnikateľského subjektu a predstaviteľa samosprávy, ktorí prezentovali dôležitosť a prínosy partnerskej spolupráce pri riešení zamestnanosti.

Druhý blok bol venovaný prezentáciám projektov zahraničných partnerov z Francúzska, Španielska a dvoch partnerov z Talianska. Príspevky boli zamerané na prezentáciu projektov, ktoré realizujú vo svojej krajine, dosiahnutých výsledkov, dobrých skúseností a praktík, ako aj problémových oblastí v riešení zamestnanosti a sociálnych otázok.

Aj napriek rôznorodosti zúčastnených subjektov bola nájdená „spoločná reč“ pri riešení otázok v danej téme. Významným prínosom bolo okrem výmeny skúseností a poznatkov aj nadviazanie osobných kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými účastníkmi pre ďalší rozvoj spolupráce pri riešení problémov na trhu práce.

 

Ing. Ján Boroš, koordinátor projektu

 

V Združenej strednej škole služieb Lučenec prebiehal v čase od 11.6.2007 do 2.7.2007 kurz pre nezamestnaných "Základy vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

 Dňa 27. júna 2007 o 10.00 hod. sa v kongresovej sále hotela REDUTA v Lučenci  uskutoční v spolupráci s OZ BOVAP a Rozvojovým partnerstvom konferencia na tému "Úloha partnerov v riešení zamestnanosti na princípe rovnosti príležitostí" za účasti zahraničných partnerov z Francúzska, Španielska a Talianska.

Záujemcov srdečne pozývame a prosíme o zaslanie návratky.

 

V termíne od 23.4.2007 do 7.6.2007 prebiehal  v Združenej strednej škole služieb Lučenec kurz "Základy práce s PC + anglický jazyk".

 

Od 16.4.2007 do 27.4.2007 prebiehal kurz pre nezamestnaných na zdokonalenie ich počítačových zručností "Základy práce s PC".

V Regionálnej rozvojovej agentúre Lučenec, ktorá je rozvojový partner projektu prebiehal v čase od 15.2.2007 do 22.3.2007 kurz „Projektový manažér“.

 

V termíne od 5.3.2007 do 29.3.2007 realizoval rozvojový partner projektu, Združená stredná škola služieb Lučenec, kurz  pre nezamestnaných „Pomocné práce v kuchyni, príprava polievok a múčnych jedál“.

 

ESF Revue, ročník 3, číslo 2, apríl 2007

Občianske združenie BOVAP v Lučenci realizuje v rámci Programového dokumentu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, opatrenia 1.1 Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín, projekt Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce, pod číslom 132/04-I/33-1.1.

Hlavným cieľom projektu je partnerskou spoluprácou partnerov rozvojového partnerstva hľadať nové riešenia a možnosti zamestnania nezamestnaných osôb v regióne Novohrad ležiaceho na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý dosahuje vysokú mieru nezamestnanosti. Rozvojové partnerstvo tvoria okrem žiadateľa projektu Občianskeho združenia BOVAP Lučenec aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Regionálna rozvojová agentúra Lučenec a Združená stredná škola služieb Lučenec.

Okrem Rozvojového partnerstva je v projekte nadviazaná aj nadnárodná spolupráca v rámci medzinárodného partnerstva. Členovia partnerstva, ktoré tvoria organizácie z Talianska, Francúzska a Španielska, sa snažia uľahčiť prístup k zamestnaniu osobám v ťažkej situácii uchádzajúcim sa o zamestnanie cez adaptáciu a rozvoj integračného prístupu zaradenia do spoločnosti. Tento cieľ je jadrom nadnárodného partnerstva, kde si členovia vymieňajú informácie týkajúce sa miestnych praktík a skúsenosti získané v projektoch EQUAL, aby mohli nakoniec zhodnotiť získané poznatky a know-how a zhromaždiť ich na lokálnej úrovni.

Rozvojové partnerstvo si stanovilo ako prioritný cieľ zníženie nezamestnanosti marginalizovaných skupín tvorbou a hľadaním nových riešení pre splnenie tohto cieľa. Aktivity projektu sú zamerané predovšetkým na realizáciu metód individuálnej práce s účastníkmi cieľovej skupiny, indikovanie, testovanie a diagnostikovanie účastníkov znevýhodnených skupín, hľadanie nových foriem vytvárania pracovných miest prostredníctvom nových foriem organizácie podnikateľských činností, ako aj na formovanie postojov zamestnávateľov k týmto skupinám evidovaných nezamestnaných. Cieľovou skupinou projektu sú absolventi škôl, dlhodobo nezamestnaní, osoby s nízkou kvalifikáciou, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, zdravotne postihnutí, mladiství a osoby nad 50 rokov.

Pre naplnenie vytýčených cieľov sa realizujú jednotlivé aktivity projektu. Vytvorila sa databáza cieľových skupín, čím sa efektívne vyselektujú účastníci vzdelávacích aktivít, a tým sa umožní flexibilnejší prístup k cieľovým skupinám a ich potrebám. Ďalej sa pripravili a realizovali motivačné a rekvalifikačné kurzy pre účastníkov teoretickej výučby a odborného výcviku  na základe prieskumu trhu práce a požiadaviek cieľových skupín – distančné formy vzdelávania. Na stretnutiach cieľových skupín boli akceptované ich požiadavky na zlepšenie svojich odborných vedomostí pri získaní zamestnania. Vytvorili a realizovali sa programy vzdelávania odborníkov na vybrané oblasti – Kurz „Angličtinou za prácou“, „ABC podnikateľa pre ženy“, „Pomocné práce v kuchyni, príprava polievok a múčnych jedál“, „Projektový manažér“, „Manažér pestovania liečivých rastlín“. Uskutočnili sa semináre a stretnutia na podporu individuálnym osobám – poradenstvo, lektorstvo, právne minimum. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktoré reflektujú požiadavky cieľových skupín a trhu práce sa uľahčí prístup uvedených uchádzačov o zamestnanie na trh práce. Za účelom flexibilnejšieho uplatňovania potrieb na trhu práce prebehlo stretnutie a identifikácia zamestnávateľov regiónu a príprava inovatívnych systémov vyhľadávania  vhodných zamestnaní a flexibilných pracovných miest formou pružného informačného systému.

V rámci realizácie projektu sa pripravuje realizácia ďalších vzdelávacích aktivít. V súčasnosti prebiehajú kurzy Projektový manažér a Pomocný kuchár. Pripravujú sa kurzy z oblasti automobilového priemyslu, pestovania liečivých bylín, využívania obnoviteľných zdrojov energie, jazykové a počítačové kurzy. Prebieha tútorstvo, čo znamená pokračujúca starostlivosť o úspešných absolventov vzdelávacích programov, kde sa im poskytuje poradenstvo v oblasti možností uplatnenia sa na trhu práce, odborné prednášky a riešenie ich individuálnych problémov a potrieb na trhu práce.

V júni 2007 sa uskutoční stretnutie nadnárodných partnerov, kde bude priestor na výmenu informácií a skúseností, za účelom riešenia zamestnanosti.

Veľmi významná je pomoc pri realizácii aktivít projektu zo strany Fondu sociálneho rozvoja - Národnej podpornej štruktúry pre Iniciatívu Spoločenstva EQUAL a Riadiaceho orgánu IS EQUAL, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Ing. Ján Boroš

koordinátor projektu

 

Novohradské  noviny, 19.3.2007

 Občianske združenie BOVAP realizuje v rámci Programového dokumentu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL projekt Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce. Uvedený projekt sa implementuje v rámci opatrenia 1.1 Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín.

 

Hlavným cieľom projektu je partnerskou spoluprácou zúčastnených partnerov rozvojového partnerstva hľadať nové riešenia a možnosti zamestnania nezamestnaných osôb v regióne Novohrad, ktorý dosahuje pomerne vysokú mieru nezamestnanosti. Rozvojové partnerstvo tvoria okrem žiadateľa projektu občianskeho združenia BOVAP Lučenec aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Regionálna rozvojová agentúra Lučenec a Združená stredná škola služieb Lučenec.

 

Okrem Rozvojového partnerstva je v projekte nadviazaná aj nadnárodná spolupráca v rámci medzinárodného partnerstva, ktoré organizuje sieť akcií na zaradenie do spoločnosti a dojednávanie zmien. Členovia medzinárodného partnerstva, ktoré tvoria organizácie z Talianska, Francúzska a Španielska, sa snažia uľahčiť prístup k zamestnaniu osobám v ťažkej situácii uchádzajúcim sa o zamestnanie cez adaptáciu a rozvoj integračného prístupu zaradenia do spoločnosti.  Tento cieľ je jadrom nadnárodného partnerstva, kde si členovia vymieňajú informácie týkajúce sa miestnych praktík a skúsenosti získané v projektoch EQUAL, aby mohli nakoniec zhodnotiť získané poznatky a know-how a zhromaždiť ich na lokálnej úrovni.

 

Rozvojové partnerstvo si stanovilo ako prioritný cieľ zníženie nezamestnanosti marginalizovaných skupín tvorbou a hľadaním nových riešení pre splnenie tohto cieľa. Aktivity projektu sú zamerané predovšetkým na realizáciu metód individuálnej práce s účastníkmi cieľovej skupiny, indikovanie, testovanie a diagnostikovanie účastníkov znevýhodnených skupín, hľadanie nových foriem vytvárania pracovných miest prostredníctvom nových foriem organizácie podnikateľských činností ako aj formovaniu postojov zamestnávateľov k týmto skupinám evidovaných nezamestnaných. Cieľovou skupinou projektu sú absolventi škôl, dlhodobo nezamestnaní, osoby s nízkou kvalifikáciou, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, zdravotne postihnutí, mladiství a osoby nad 50 rokov.

 

Pre naplnenie vytýčených cieľov sa realizujú jednotlivé aktivity projektu.

Vytvorila sa databáza cieľových skupín v okresoch Lučenec a Poltár, ktorú pripravili národní partneri projektu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec z údajov o registrovaných uchádzačov o zamestnanie a Združená stredná škola služieb Lučenec z údajov o uplatnení absolventov. Významom tejto aktivity je efektívne vyselektovanie a výber účastníkov vzdelávacích aktivít v rámci projektu, čím sa umožní flexibilnejší prístup k cieľovým skupinám a ich potrebám.

Pripravili a realizovali sa motivačné a rekvalifikačné kurzy pre účastníkov teoretickej výučby a odborného výcviku  na základe prieskumu trhu práce a požiadaviek cieľových skupín – distančné formy vzdelávania. Na stretnutiach cieľových skupín boli akceptované ich požiadavky na zlepšenie svojich odborných vedomostí pri získaní zamestnania.

Ďalej sa vytvorili programy vzdelávania odborníkov na vybrané oblasti. Realizovali sa kurzy Angličtinou za prácou, ABC podnikateľa pre ženy, Pomocné práce v kuchyni, Projektový manažér, Manažér pestovania liečivých rastlín. Uskutočnili sa semináre a stretnutia na podporu individuálnym osobám – poradenstvo, lektorstvo, právne minimum. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktoré reflektujú požiadavky cieľových skupín a trhu práce sa uľahčí prístup uvedených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Za účelom flexibilnejšieho uplatňovania potrieb na trhu práce prebehlo stretnutie a identifikácia zamestnávateľov regiónu a príprava inovatívnych systémov vyhľadávania  vhodných zamestnaní a flexibilných pracovných miest formou pružného informačného systému. Rozvíjaním spolupráce medzi úradom práce a podnikateľskými subjektami sa vytvárajú pozitívne postoje zamestnávateľov k znevýhodneným skupinám uchádzačov o zamestnanie.

 

V rámci realizácie projektu sa pripravuje realizácia ďalších vzdelávacích aktivít. V súčasnosti prebiehajú kurzy Projektový manažér a Pomocný kuchár. Pripravujú sa kurzy z oblasti automobilového priemyslu, pestovania liečivých bylín, využívania obnoviteľných zdrojov energie, jazykové a počítačové kurzy.

Prebieha tútorstvo, čo znamená pokračujúca starostlivosť o úspešných absolventov vzdelávacích programov, kde sa im poskytuje poradenstvo v oblasti možností uplatnenia sa na trhu práce, odborné prednášky a riešenie ich individuálnych problémov a potrieb na trhu práce.

V júni 2007 sa uskutoční stretnutie nadnárodných partnerov, kde bude priestor na výmenu informácií a skúseností, za účelom riešenia zamestnanosti.

 

Veľmi významná je pomoc pri realizácii aktivít projektu zo strany Fondu sociálneho rozvoja - Národnej podpornej štruktúry pre Iniciatívu Spoločenstva EQUAL a Riadiaceho orgánu IS EQUAL, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Ing. Ján Boroš

koordinátor projektu

 

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec, 9.2.2007

V rámci projektu EQUAL "Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce" začíname vo februári 2007 realizovať vzdelávaciu aktivitu Kurz "Projektový manažér" pre nezamestnaných v spolupráci s lead partnerom OZ Bovap Lučenec a UPSVAR Lučenec. Celkový počet účastníkov je 20 z okresov Lučenec a Poltár.

Účastníci dostali možnosť prihlásiť sa dobrovoľne do kurzu na základe prezentácie jeho výhod na stretnutí organizovanom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec dňa 2.2.2007. Pre účastníkov je kurz bezplatný a preplácané im budú cestovné výdavky. Kurz je 10 modulový v rozsahu 40 hodín vrátane skupinovej aj individuálnej práce. Zameriame sa hlavne na písanie a implementáciu projektov. Výstupom budú konkrétne projekty vypracované účastníkmi, počas tvorby ktorých si teoretické vedomosti premietnu do konkrétnych prác. Dôraz budeme klásť aj na prezentačné zručnosti účastníkov, ako aj na rôzne možnosti /pre/financovania aktivít podporených projektmi.

 

Spravodaj 08 Regionálnej rozvojovej agentúry Lučenec

V rámci partnerského projektu podporeného Iniciatívou EQUAL: Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce – v spolupráci s OZ Bovap Lučenec, UPSVR Lučenec a ZSŠS Lučenec – sa uskutočnila návšteva Francúzskeho partnera v dňoch 28.11. – 3.12.2006.

 

Projekt realizujeme v spolupráci s vyššie menovanými partnermi od r. 2005 až do r. 2008. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať partnerskú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, školami a zamestnávateľmi v našom regiόne aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít.

 

Počas pobytu vo Francúzskom meste Montbeliard a Belfort sme navštívili partnerské inštitúcie zaoberajúce sa s dočasným zamestnaním nezamestnaných a ich podporou, vzdelávacie inštitúcie – pre mladých a dospelých. Zúčastnili sme sa na medzinárodnej konferencii, kde sa prezentovali ostatní partneri z Talianska a Španielska a tiež rôzne inštitúcie z Francúzska, zaoberajúce sa podobnou tematikou (nezamestnanosť marginalizovaných cieľových skupín, rekvalifikácie, migrácia občanov, problém prisťahovalcov a pod.), aktivity a dosiahnuté ciele a výsledky, ktoré majú prispieť k inovatívnym formám pri riešení problémov na trhu práce. Veľkým pozitívom stretnutia bolo nadviazanie osobných neformálnych kontaktov, ktoré môžu prispieť k realizácii ďalších spoločných projektov v rámci Európskej únie.

 

 

Spravodaj 03 Regionálnej rozvojovej agentúry Lučenec

Vzdelávací kurz „Projektový manažment“ - v rámci Aktivity č. 2 : Rozvoj vzdelávania a odborných školení pre účastníkov cieľových skupín partnerského projektu: Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce – v spolupráci s OZ Bovap Lučenec, UPSVaR Lučenec a ZSŠS Lučenec – sme uskutočnili vzdelávací kurz pre nezamestnaných. Projekt podporený Iniciatívou EQUAL realizujeme v spolupráci s vyššie menovanými partnermi od r. 2005 až do r. 2008. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať partnerskú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, školami a zamestnávateľmi v našom regióne aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Cieľovou skupinou vzdelávacieho kurzu boli nezamestnaní v neobmedzenej vekovej kategórii. Z oslovených nezamestnaných o tento kurz malo záujem 11 ľudí.

 

Kurz prebiehal v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Lučenec od 01.06. do 30.06.2006 v rozsahu 40 hodín na nasledovné témy:

- základné zručnosti potrebné pre prácu na projekte, základné princípy financovania projektov,

- písanie projektov - plánovanie, SWOT analýza, metodológia a opis tvorby projektu,

- rozpočet projektu a logická plánovacia matica,

- kompletizovanie a kontrola spisu,

- skupinová práca na konkrétnych projektoch,

- manažovanie projektov, NSRR SR, aktuálne výzvy.

 

Počas kurzu sme sa zameriavali hlavne na získanie praktických zručnosti účastníkov. Teoretické vedomosti boli premietnuté do praxe na konkrétnych príkladoch. Z pomedzi výstupov kurzu za najdôležitejšie pokladáme vlastné projekty účastníkov – ktoré si vypracovali počas praktických hodín kurzu v 3 skupinách reagujúc na konkrétne výzvy prostredníctvom príslušných formulárov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

Vzdelávací kurz hodnotili a vnímali účastníci pozitívne – jednak vzhľadom na množstvo informácií získaných z tejto oblasti, ako aj jednu z možných príležitostí ich uplatnenia na trhu práce.

 

Mestské noviny, 12. máj 2006

Už pred šiestimi rokmi vzniklo v Lučenci občianske združenie BOVAP, ktorého hlavným cieľom je rozvoj regiónu Novohrad. "Okrem spomínanej aktivity sa orientujeme na ochranu životného prostredia a spoluprácu s mládežou. Naše združenie má dvadsaťšesť členov, medzi ktorými sú právnické osoby čiže obce, ale aj fyzické osoby - občania," vysvetlil nám podpredseda združenia Ján Boroš.

V súčasnosti občianske združenie pomáha pri znižovaní nezamestnanosti v lučenskom okrese. Práve na riešenie tejto problematiky prebiehajú dva projekty, ktoré vzišli z pera BOVAP-u. Prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja v rámci realizovaného projektu bola vytvorená kancelária Partnerstva sociálnej inklúzie v okrese Lučenec. Druhý projekt, ktorý združenie realizuje, vznikol na základe iniciatívy spoločenstva EQUAL. Tento projekt sa práve rozbieha a v spolupráci so Združenou strednou školou služieb v Lučenci, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Regionálnou rozvojovou agentúrou sa hľadajú nové formy riešenia nezamestnanosti v lučenskom okrese. Pri vytváraní projektov sa OZ BOVAP neorientuje len na celoslovenskú spoluprácu. V niektorých projektoch už úspešne začala celoeurópska spolupráca s Francúzskom, Španielskom a Talianskom, čiže s krajinami, ktoré sú partneri v projekte EQUAL.

Problém nezamestnanosti je široký a obzvlášť citlivý. Akými konkrétnymi krokmi sa snažíte riešiť túto nepriaznivú situáciu?

„Hľadáme formy, prostredníctvom ktorých by sa ľudia vedeli uplatniť na trhu práce. Dôležité je zamerať sa na ich prevzdelávanie, resp. rekvalifikáciu. Avšak nemôžeme preškoľovať ľudí len preto, aby mali o tom doklad. Musíme reflektovať požiadavky pracovného trhu“, povedal podpredseda.

Pri vytváraní samotnej realizácii projektov je nevyhnutná spolupráca. Práve preto OZ BOVAP spolupracuje s mimovládnymi organizáciami či štátnymi inštitúciami. „Máme dobrú spoluprácu s mestom Lučenec a Fiľakovo, s prihraničnými obcami s Maďarskom. V novohradskom regióne sa nám osvedčila niekoľkoročná spolupráca s obcami Čakanovce, Radzovce, Šiatorošská Bukovinka, Rátka a s Lipovanmi. Nadregionálne partnerstvá udržiavame najmä s mimovládnymi organizáciami v okresoch Rimavská Sobota, Brezno, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a s jednotlivými obcami“, vysvetlil J. Boroš.

Ako ďalej uviedol, občianske združenie spolupracujme s rôznymi maďarskými, hlavne mimovládnymi organizáciami v Salgotarjáne a Egri. Vzájomná spolupráca prebieha na základe projektov medzinárodného fondu Phare. „Boli sme partnermi v maďarských projektoch zameraných na zlepšenie cezhraničnej spolupráce žúp Nógrad, Heves a Banskobystrického samosprávneho kraja. Máme za sebou aktivity na zlepšenie spolupráce jednotlivých podnikateľských subjektov, na vytvorenie vzájomných kontaktov a obchodenej spolupráce. Ide v nich o to, aby s títo podnikatelia spoznali a vzájomne začali spolupracovať.“

V oblasti životného prostredia sa občianske združenie BOVAP niekoľkokrát zúčastnilo na vypracovaní projektov, ktoré vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR.

Sú to takzvané zelené projekty. Pri ich realizácii zapojili do jednotlivých aktivít mládež. Oslovili niekoľko škôl, napríklad s Gymnáziom B.S. Timravy spolupracovali na projektoch, ktoré boli orientované na ochranu ohrozeného vtáctva v okrese Lučenec a taktiež na ochranu vzácnych druhov stromov.

Aj vďaka ich činnosti sa v meste vybudovalo mládežnícke observatórium. „Tento projekt sme uskutočnili pred dvomi rokmi. Spolupracovali sme pri ňom s Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Lučenec. Finančné prostriedky boli poskytnuté na zakúpenie ďalekohľadov pre Dom vedy a techniky na Rázusovej ulici. Ďalekohľady s veľkým zanietením využívajú šikovní mladí žiaci. Je úžasné vidieť, ako malí výskumníci vedia o tejto téme viac ako my“, povedal J. Boroš.

Taktiež projekt ochrany hniezdnej kolónie volavky popolavej vznikol v priestoroch kancelárie občianskeho združenia. Ako nám vysvetlil podpredseda združenia, do tohto projektu išli preto, že v našom regióne je jedinečná kolónia tohto vzácneho vtáka smerom na Rapovce na rieke Ipeľ. Cieľom bolo upozorniť verejnosť na to, že je tu chránené územie. V spolupráci s Obvodným úradom, odborom životného prostredia, tam boli namontované informatívne tabule.

„Mimovládne organizácie sa zaoberajú aktivitami, ktorým sa nevenujú štátne inštitúcie. My sa orientujeme hlavne na mládež, informovanie verejnosti, poradenstvo, pomoc pri rôznych, pre občana menej známych situáciách, aby občania neboli pasívni .Tým sa zvýši ich aktivita najmä v sociálnych oblastiach. Naša organizácia pomáha pri vzniku, zakladaní rôznych občianskych združení, napríklad pri tvorení ich stanov.“

OZ BOVAP dokonca spolupracovalo pri vybudovaní informačno-vzdelávacieho centra v obci Dobroč.

“Tento projekt vznikol na základe spolupráce s anglickými donormi. Pretože obec samotná nebola oprávneným žiadateľom, tak my sme ho vypracovali a zrealizovali. Starostovi obce sme pomohli pri zavedení internetu pre mladých, aby mohli aktívne využívať svoj voľný čas. Centrum funguje už dva roky a dnes môžeme vidieť, že mladí sa naozaj zaktivizovali a sami si už pripravili niekoľko ďalších projektov. Internet uľahčuje prácu a pomáha aj pracovníkom obecného úradu“, dodal na záver J.Boroš.

 

V rámci Rozvoja vzdelávania a odborných školení pre účastníkov cieľových skupín partnerského projektu sa v spolupráci s Regionálnou agentúrou Lučenec, ako aj ďalších partnerov projektu uskutočnil vzdelávací kurz pre nezamestnaných. Cieľovou skupinou vzdelávacieho kurzu boli nezamestnaní v neobmedzenej vekovej kategórii, ktorý absolvovali v počte 11 ľudí.

Kurz prebiehal v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry 1.6.2006 do 30.6.2006 v rozsahu 40 hodín na nasledovné témy:

- základné zručnosti potrebné pre prácu na projekte, základné princípy financovania projektov,

- písanie projektov - plánovanie, SWOT analýza, metodológia a opis tvorby projektu,

- rozpočet projektu a logická plánovacia matica,

- kompletizovanie a kontrola spisu,

- skupinová práca na konkrétnych projektoch,

- manažovanie projektov, NSRR SR, aktuálne výzvy.

Kurz bol zameraný hlavne na získanie praktických zručnosti účastníkov. Teoretické vedomosti boli premietnuté do praxe na konkrétnych príkladoch. Výstupom aktivity boli aj projekty účastníkov, ktoré si vypracovali počas praktických hodín kurzu v 3 skupinách reagujúc na konkrétne výzvy prostredníctvom príslušných formulárov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vzdelávací kurz hodnotili a vnímali účastníci pozitívne – jednak vzhľadom na množstvo informácií získaných z tejto oblasti, ako aj jednu z možných príležitostí ich uplatnenia na trhu práce.

Ďalšou aktivitou realizovaného projektu je hľadať možnosť samozamestnania pre identifikovanú cieľovú skupinu nezamestnaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to formou vzdelávacej aktivity pre profesiu manažér pestovania liečivých rastlín. Táto aktivita bola zahájená v mesiaci jún 2006, vzdelávacie aktivity sú stanovené podľa časového harmonogramu na mesiac júl - august 2006 a sú rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Aktivity sú zabezpečované lektormi na vysokej odbornej úrovni. Po ukončení absolventi dostanú osvedčenie o absolvovaní tejto aktivity a je predpoklad, že získané poznatky využijú pri získaní zamestnania, resp. samozamestnania.

 

Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce

Prioritou projektu je uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú ťažkosti s integráciou a reintegráciou na trh práce a opatrením tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín.

Realizáciu projektu zabezpečuje Rozvojové partnerstvo v zložení Občianske združenie BOVAP v Lučenci, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci, Združenie pre rozvoj južného Slovenska – Regionálna rozvojová agentúra v Lučenci a Združená stredná škola služieb v Lučenci.

Hlavným cieľom projektu je partnerskou spoluprácou zúčastnených partnerov rozvojového partnerstva hľadať nové riešenia a možnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných osôb, osôb s nízkou kvalifikáciou, absolventov škôl a osôb nad 50 rokov veku v regióne Novohrad, ktorý dosahuje pomerne vysokú mieru nezamestnanosti.

Projekt si stanovil ako prioritný cieľ zníženie nezamestnanosti marginalizovaných skupín a hľadaním nových riešení pre splnenie tohto cieľa. Aktivity projektu sú zamerané predovšetkým na realizáciu metód individuálnej práce s účastníkmi cieľovej skupiny, indikovanie, testovanie a diagnostikovanie účastníkov znevýhodnených skupín, hľadanie nových foriem vytvárania pracovných miest prostredníctvom nových foriem organizácie podnikateľských činností ako aj formovaniu postojov zamestnávateľov k týmto skupinám evidovaných nezamestnaných. Pre uskutočnenie tohto cieľa Občianske združenie BOVAP v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Regionálnou rozvojovou agentúrou a Združenou strednou školou služieb v Lučenci ako partnermi rozvojového partnerstva sú pripravované a realizované motivačné a rekvalifikačné kurzy pre účastníkov teoretickej výučby a odborného výcviku na základe požiadavky podnikateľských subjektov a trhu práce.

Pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu sú realizované aktivity:

o   v spolupráci s členmi rozvojového partnerstva je identifikovaná cieľová skupina evidovaných dlhodobo nezamestnaných v celkovom počte 300 osôb, ktorí prejavia záujem o aktívnu účasť pri získavaní zamestnania, sú identifikované zamestnávateľské subjekty, ktoré majú záujem vytvoriť nové pracovné miesta a sú identifikované profesie, o ktoré je u zamestnávateľov záujem

o   je vytváraná podpora tvorby nových pracovných miest prostredníctvom nových foriem organizácie podnikateľskej činnosti vytváraním špecializovaných dielní na prechodné umiestnenie a podpora zamestnávateľov pri výchove vlastného dorastu

o   sú pripravované programy a rekvalifikačné kurzy pre navrhovanú cieľovú skupinu a sú vytvárané podmienky pre integrované formy spolupráce zainteresovaných inštitúcií, škôl, úradu práce sociálnych vecí a rodiny, mimovládnych organizácií, rozvojových agentúr a podnikateľských subjektov

o   sú pripravované inovatívne systémy vyhľadávania vhodných zamestnaní a flexibilných pracovných miest formou pružného informačného systému ako aj dištančné formy a programy vzdelávania odborníkov na vybrané oblasti – tútori, poradcovia a školitelia

o   prostredníctvom vytvorenia rozširovania služieb a sietí agentúr podporovaného zamestnania je zabezpečované umiestnenie účastníkov cieľovej skupiny na trh práce

o   cieľovej skupine je poskytované poradenstvo s cieľom vypracovania individuálnych akčných plánov, základnej orientácie na trhu práce a právne minimum za účelom výberu reálnych záujemcov pre samozamestnanie

o   zabezpečovať aktuálne informácie o pripravovaných rekvalifikačných kurzoch s možnosťou ich zaradenia do prípravy

o   pravidelne sú poskytované aktuálne informácie o voľných pracovných miestach v regióne aj mimo neho s využitím internetu

o   pre zlepšovanie situácie v oblasti zamestnanosti sú pripravované programy a získavané skúsenosti v rámci nadnárodnej spolupráce s rozvojovými partnerstvami v Taliansku, Francúzsku a Španielsku.

 

Projekt je realizovaný v rámci výzvy Iniciatívy spoločenstva EQUAL s finančnou podporou Európskej únie.

 

Ing. Ján Boroš, koordinátor projektu

Aktuality

Digitálne zručnosti

11.10.2022 14:02
Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Kokave nad Rimavicou

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

11.08.2011 07:11
V júli sa ukončila realizácia projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat. Dňa 22.7.2011 sa v Maďarskej republike, meste Balassagyarmat uskutočnila záverečná prezentácia projektu. Na konferencii boli predstavené výsledky a výstupy...

Záverečné pezentácie projektu

21.06.2011 10:25
V júli 2011 končí realizácia projektu Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad. Pri tejto príležitosti boli uskutočnené konferencie na Slovensku aj v Srbsku. Na Slovensku sa konferencia uskutočnila 26.5.2011 v kongresovej sále Hotela...

Pozvánka na prezentáciu projektu

22.05.2011 19:33
Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu projektu "Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P.DES Novi Sad, ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2011 o 9.30 hod. v kongresovej sále hotela Clavis v Lučenci. Pozvánka

Článok - Hlas ľudu, Novi Sad

22.05.2011 19:29
Článok v týždenníku Hlasu ľudu, ktorý vychádza v Novom Sade v Srbsku. Článok si môžete prečítať tu....  Clanok-Srbsko

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

19.03.2011 09:44
Dňa 18.3.2011 sa v Lučenci, hotel Clavis uskutočnila Informačná konferencia v rámci projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat, na ktorej bol prezentovaný projekt, jeho zámery a ciele, úloha Inkubačného domu pre podnikateľské subjekty a...

WEBNOVINY - SLOVAK AID: V Novom Sade pomáhame rekonštruovať podnik

27.02.2011 09:43
  Ilustračné foto: SITA/Jozef Jakubčo   BRATISLAVA 26. februára (WEBNOVINY) – Pracovné podmienky zdravotne postihnutých zamestnancov v srbskom podniku D. P. DES v Novom Sade sú už vďaka slovenskému rozvojovému projektu lepšie. V prevádzke je už nová linka na odsávanie znečisteného...