Projekt - EQUAL, ESF

        

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie

 

Názov projektu:

Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení  problémov na trhu práce

Občianske združenie BOVAP realizovalo v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec a Združenou strednou školou služieb Lučenec projekt v rámci spoločenstva EQUEL "Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce".

 

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo partnerskou spoluprácou zúčastnených partnerov rozvojového partnerstva hľadať nové riešenia a možnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných osôb, osôb s nízkou kvalifikáciou. absolventov škôl a osôb nad 50 rokov veku v regióne Novohrad, ktorý dosahuje pomerne vysokú mieru nezamestnanosti.

 

Priorita projektu

Uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú ťažkosti s integráciou a reintegráciou na trhu práce.

 

Opatrenie

Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín. 

 

Špecifický cieľ projektu

Navrhovaný projekt si stanovil ako prioritný cieľ zníženie nezamestnanosti marginalizovaných skupín tvorbou  a hľadaním nových riešení pre splnenie tohto cieľa. Aktivity projektu boli zamerané predovšetkým na realizáciu metód individuálnej práce s účastníkmi cieľovej skupiny, indikovanie, testovanie a diagnostikovanie účastníkov znevýhodnených skupín, hľadanie nových foriem vytvárania pracovných miest prostredníctvom nových foriem organizácie podnikateľských činností ako aj formovaniu postojov zamestnávateľov k týmto skupinám evidovaných nezamestnaných. Pre uskutočnenie tohto cieľa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými partnermi rozvojového partnerstva bolo hlavné pripravovať a realizovať motivačné a rekvalifikačné kurzy pre 300 účastníkov teoretickej výučby a odborného výcviku  na základe požiadavky podnikateľských subjektov a trhu práce. 

 

Cieľové skupiny

-                          absolventi škôl

-                          dlhodobo nezamestnaní

-                          osoby s nízkou kvalifikáciou

-                          občania so zmenenou pracovnou schopnosťou

-                          zdravotne postihnutí

-                          mladiství

-                          osoby nad 50 rokov

 

Rozvojové partnerstvo

Pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu vzniklo rozvojové partnerstvo štyroch členov:

-         Občianske združenie BOVAP, Lučenec

-         Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

-         Regionálna rozvojová agentúra Lučenec

-         Združená stredná škola služieb Lučenec

 

Aktivity rozvojového partnerstva

 1. Identifikovať zamestnávateľské subjekty, ktoré majú záujem vytvoriť nové pracovné miesta a  profesie, o ktoré je u zamestnávateľov záujem 
 2. Rozvíjať spoluprácu medzi školami, úradom práce sociálnych vecí a rodiny, mimovládnymi organizáciami, rozvojovými agentúrami,  podnikateľskými, výskumnými a vzdelávacími  subjektmi
 3. Pripravovať inovatívne systémy vyhľadávania  vhodných zamestnaní a flexibilných pracovných miest formou pružného informačného systému
 4. Realizovať dištančné formy a programy vzdelávania odborníkov na vybrané oblasti – tútori, poradcovia a školitelia
 5. Podpora individuálnych osobám: rozvoj nových zdrojov zamestnania
 6. Vytvorenie podmienok pre fungovanie projekčného systému, identifikácia cieľovej skupiny, príprava projektových manažérov
 7. Vyhotovenie odborných kritérií na posudzovanie projektu a príprava pravidiel odborného riadenia projektu
 8. Vytvorenie tematických a inovačných fór
 9. Poradenstvo v oblasti získavania zdrojov z programov EÚ
 10. Nadnárodná spolupráca
 11. Publicita

 

V rámci realizácie projektu budú použité nasledovné metódy

Stanovené ciele projektu podmieňujú výber metód realizácie projektu. Keďže účelom projektu je praktická príprava cieľovej skupiny pre zamestnanie formou pilotného školenia i praxe pre nezamestnaných a následná podpora ich efektívnej integrácie na trh práce a podpora zníženia nezamestnanosti cieľových skupín prostredníctvom zvyšovania ich zručností, projekt využíva metódy:

- metóda implementácie účastníkov projektu do profesionálne fungujúcich organizácií,

- metóda tréningu odborných zručností,

- metóda školenia zameraná na využívanie nových technológií,

- metóda školenia zameraná na prácu v nových typoch podnikateľských činností,

- metóda analýzy prínosov a nedostatkov pri hodnotení projektu,

- metóda medializácie výsledkov,

- prieskum trhu.

 

Nadnárodnosť projektu

OZ BOVAP sa zúčastnil nadnárodnej spolupráce v rámci medzinárodného partnerstva, ktoré organizovalo sieť akcií na zaradenie do spoločnosti a dojednávanie zmien. Členovia medzinárodného partnerstva sa snažili uľahčiť prístup k zamestnaniu osobám v ťažkej situácii uchádzajúcim sa o zamestnanie cez adaptáciu a rozvoj integračného prístupu zaradenia do spoločnosti. Tento cieľ bol jadrom nadnárodného partnerstva.

Členovia si vymieňali informácie týkajúce sa miestnych praktík a skúsenosti získané v projektoch EQUAL, aby mohli nakoniec zhodnotiť získané poznatky a know-how a zhromaždiť ich na lokálnej úrovni.

 

Nadnárodné partnerstvo

-         Comune di Genova, Taliansko

-         Mancomunidad de municipios bajo guadalquivir, Španielsko

-         Centre do Formation d'Apprentis du Pays de Montbéliard, Francúzsko

-         Agronica societa' cooperativa a responsabilita' limitata, Taliansko

-         Občianske združenie BOVAP, Slovensko