Projekt Maďarsko, HUSK

    

 

 

 

www.husk-cbc.eu

Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

 

 

Názov projektu:

 Dom prihraničných projektov

Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

 

Občianske združenie BOVAP so sídlom v Lučenci bolo partnerom projektu „Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat“, ktorý realizovala maďarská nezisková organizácia Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Balassagyarmat, Maďarská republika, ako vedúci partner projektu v rámci cezhraničnej spolupráce, výzvy HUSK/.0801/1.1.1.

 

Mesto Balassagyarmat leží v tesnej blízkosti štátnych hraníc, a preto je vo veľkej miere napojené na hospodársky život prihraničného regiónu na slovenskej strane. V okruhu asi 50 km sú prepojené rôzne regionálne podnikateľské aktivity. Kúpna sila zo Slovenska v značnej miere ovplyvňuje hospodárenie maďarských podnikateľských subjektov. Zvýšenie počtu malých a stredných podnikateľov, vytvorenie nových pracovných miest, aktuálne a odborné informácie potrebné k rozvoju podnikania, ako aj všetky výhody vyplývajúce z partnerskej spolupráce, napomáhajú k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti celého prihraničného regiónu.

 

Žiadateľ projektu

Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Balassagyarmat  (Nadácia regionálneho rozvoja cezhraničnej oblasti), Maďarsko

Žiadateľ projektu, Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia regionálneho rozvoja cezhraničnej oblasti), Balassagyarmat, Maďarská republika, vznikla v roku 2007 s cieľom prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a rozvoju malých a stredných podnikateľov, aby v záujme efektívneho využívania možností európskych trhov prispeli k ich manažovaniu, hospodáreniu a vytvorili k tomu potrebné ustanovizne.

Medzi jej hlavné ciele patrí podpora cezhraničných programov a projektov, ako aj regionálnej spolupráce, vypracovanie vidieckych rozvojových koncepcií a vylepšenie životných podmienok Maďarov žijúcich za hranicami, ich podnikateľské zámery a aktivity. V záujme nadácie je venovať sa rozvoju turizmu, zachovaniu ľudových tradícií, regionálnemu rozvoju, organizovaniu kultúrnych programov a rôznych podujatí.

Budova nadácie, nachádzajúca sa na hlavnej ulici v Balašských Ďarmotách, figuruje v rozvojových koncepciách mesta ako miesto pre veci verejné, slúžiace širokému spektru obyvateľov a podnikateľov.

 

Spolupráca

V spolupráci s občianskym združením BOVAP, ako aj s domácimi odborníkmi, bola vypracovaná realizačná štúdia a stavebná projektová dokumentácia na vybudovanie podnikateľského inkubátora. Podnikateľský inkubátor bude slúžiť ako verejné miesto pre spoločné cezhraničné projekty, kde sa upevnia hospodárske a ekonomické väzby regiónov.

 

Hlavný cieľ projektu

 • zastavenie odlivu pracovnej sily z regiónu a hospodársky rozvoj regiónu prostredníctvom zvýšenia počtu podnikateľských subjektov, zvýšenia hospodárskeho potenciálu podnikateľského sektora a konkurencieschopnosti podnikateľov.

 

Špecifický cieľ projektu

 • zriadenie inštitúcie na báze inkubačných procesov s cieľom generovania regionálnych projektov, s náplňou odborných služieb od vypracovania a prípravy projektov na vysokej odbornej úrovni až po poskytovanie poradenstva pri založení podnikateľskej organizácie, fungovaní ekonomicky prosperujúceho a rozvíjajúceho podnikania, realizovaní investičných a rozvojových projektov, poskytnutí odborného zázemia na jednom mieste počas rôznych podnikateľských aktivít

 

Aktivity OZ BOVAP

 • Uskutočniť päť informačných konferencií pre slovenské podnikateľské subjekty
 • Realizovať poradenskú činnosť pre slovenské subjekty o možnostiach spolupráce s maďarskými partnermi
 • Zabezpečovať publicitu výstupov a realizovaných aktivít projektu

 

„Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat“ je určený na generovanie regionálnych projektov, na ich odborné vypracovanie a realizáciu, poskytuje výhodné podporné služby. Ako odborné stredisko pod jednou strechou zabezpečuje naštartovanie podnikania, jeho hospodárne prevádzkovanie a zázemie pre realizáciu rozvojových, investičných aj neinvestičných projektov.

V rámci inkubátora pomáha nadácia malým a stredným podnikateľom regiónu  v ich iniciatívach dosiahnutia konkurencieschonosti a vstupovania na európske trhy. Začínajúcim podnikateľom zabezpečuje profesionálne zázemie a k tomu patriace inštitucionálne služby. V inkubátore sa nadácia pomáha získavať rôzne informácie, podporuje cezhraničné programy a projekty a napomáha k rozvíjaniu regionálnej spolupráce. Pomáha vypracovávať rozvojové koncepcie vidieka, vylepšovať podnikateľské podmienky a šance pre Maďarov žijúcich za hranicami Maďarska.

 

V budove je osem kancelárií, ktoré sú vybavené modernou technikou, dve zasadačky s kapacitou 10 osôb, moderne vybavená sála s kapacitou 60 osôb, kancelárie pre poradenstvo, spoločnú kuchyňu, záhradu a parkovacie plochy. Všetky priestory slúžia pre podnikateľov a záujemcov z podnikateľských kruhov. Po zrekonštruovaní budovy, počas tzv. implementačnej doby projektu od roku 2011 do roku 2014, bude využívanie priestorov pre záujemcov bezplatné (okrem hradenia režijných nákladov).

Poskytovatelia služieb – nájomníci, sa vyberajú na základe dvoch základných kritérií,  zabezpečenie aktívnej obchodnej spolupráci v pohraničnej oblasti a vyrovnanie dostupnosti služieb. Nájomníci sa vyberajú otvorenou súťažou, medzi ktorými budú maďarské aj slovenské organizácie alebo podnikateli

  

Služby poskytované podnikateľským inkubátorom

 • Právne poradenstvo a právne zastúpenie
 • Poradenstvo k vypracovaniu podnikateľskej aktivity
 • Zabezpečenie podkladov a zdrojov, rozvíjanie projektov a ich realizácie
 • Účtovníctvo, audit, daňové poradenstvo
 • Školenie podnikateľov, jazykové kurzy
 • Marketing a organizovanie podujatí
 • Sprostredkovanie nehnuteľností
 • Návrh investícií, inžinierske služby
 • Mediálne výstupy v printových a elektronických médiách
 • Kancelárske a počítačové služby
 • Zdravotnícke služby

 

Realizované konferencie na Slovensku

Konferencia, 13.5.2010, Lučenec, Slovensko

Konferencia, 21.1.2011, Šiatorská Bukovinka, Slovensko

Konferencia, 18.3.2011, Lučenec, Slovensko

Konferencia, 17.6.2011, Lučenec, Slovensko

 

Realizované konferencie v Maďarsku

Konferencia, 24.4.2010, Balassagyarmat, Maďarsko

Konferencia, 23.11.2010, Balassagyarmat, Maďarsko

Konferencia, 2.3.2011, Balassagyarmat, Maďarsko

Konferencia, 22.7.2011, Balassagyarmat, Maďarsko