Rozvoj digitálnych zručností - Kokava

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je podpora programov vzdelávania a následnej starostlivosti v oblasti rozvoja digitálnej gramotnosti a jej uplatnenia v bežnom živote a praxi pre
občanov zo znevýhodnených skupín.
Čiastkové ciele:
- rozvinúť v maximálnej miere teoretické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti tvorbou a realizáciou kurzov šitých na mieru
- rozvinúť v maximálnej miere praktické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti osobnou asistenciou šitou na mieru
- eliminácia patologických javov spojených s digitalizáciou (kyberšikana, emailový a webový phishing, či telefonické podvody, tzv. vishing ap.)
- zabezpečenie trvalej udržateľnosti formou následnej pomoci kurzami a návodmi v online aj offline podobe a následným poradenstvom v priestoroch žiadateľa.
 
Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života obyvateľov znevýhodnených skupín, tak aj ich rodín procesom zvýšenia vzdelanostnej, vedomostnej a praktickej úrovne
znevýhodnených skupín, s dôrazom na digitálne zručnosti, ktoré sa bude primárne vykonávať v priestoroch žiadateľa ale aj v ich rodinnom prostredí a sekundárne aj mimo neho.
 
Cieľové skupiny budú pripravené, resp. zlepší sa ich pripravenosť pre digitálny trh v rôznych oblastiach osobného, spoločenského ako aj pracovného života, čo je
v súlade s cieľom výzvy: podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na
digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.
 
Hlavná aktivita projektu: „Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín“
 
Predmetné aktivity budú poskytovať:
- Metodik a Asistentka metodika
- 4 Lektori a 8 Asistentiek lektorov
 
Cieľovou skupinou projektu sú: Osoby zo znevýhodnených skupín v celkovom počte min. 60
 
Miesto realizácie: Kokava nad Rimavicou a okolie
 
Výška NFP: 135 401,25 EUR
 
Merateľný ukazovateľ:
 
P0711: Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu – počet 60
 
Trvanie – 12 mesiacov (11/2022 – 10/2023)
 
 
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.