Projekt - Srbsko, Novi Sad, SLOVAK AID

          

Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad

Donor:  

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Partnerská krajina (miesto projektu):

Republika Srbija, Republika Srbsko, Vojvodina, Novi Sad

 

Názov projektu:

Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad

 

Doba realizácie projektu:

November 2009 - Júl 2011

 

Implementačná inštitúcia / manažér projektu (meno, adresa, kontakty):

Názov organizácie: Občianske združenie BOVAP

Adresa: ul. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec,Slovenská republika

e-mail: bovap@centrum.sk, web: www.bovap.sk

tel.: 047/4330361, 0905846155                         

Meno a priezvisko manažéra projektu: Ing. Ján Boroš, podpredseda

 

Partnerská organizácia v krajine prijímateľa (meno, adresa, kontakty):

Názov organizácie: DP DES Novi Sad

Adresa: Bogdana Garabantina č. 3 21 000 Novi Sad, Srbsko

Tel/fax: 00038121522894,0038121527995, e-mail: desdir@neobee.net  web: www.des.co.yu

Meno a priezvisko projektového manažéra: Džarič Radojica dipl.ecc – generálny riaditeľ

 

Stručná charakteristika projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pracovné podmienky a pracovné prostredie pracovníkov so zdravotným postihnutím v  podniku D. P. DES Novi Sad, ktorý je organizáciou s osobitným určením a to formou rekonštrukcie a modernizácie výrobných priestorov, ktoré najviac ohrozujú zdravie týchto, ale aj ostatných pracovníkov podniku.

Prijímateľ rozvojovej pomoci - srbský partner projektu je spoločenský podnik D.P. DES Novi Sad založený v roku 1948. Je to výrobná organizácia s osobitným určením spoločenského záujmu. V súčasnosti v podniku pracuje 200 zamestnancov,  z toho 112 zamestnancov je zdravotne postihnutých. Je to organizácia určená pre profesionálnu rehabilitáciu, prípravu pre prácu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb a invalidov s postihnutím sluchu, rozvíjajúca svoje aktivity prispôsobené zdravotne postihnutým osobám s ostatnými zachovanými schopnosťami, aby rehabilitované osoby boli osožné nielen sebe, ale aj spoločnosti. Vzhľadom na to, že spoločenský podnik D.P. DES Novi Sad má špeciálne zameranie pre prácu so zdravotne postihnutými občanmi, má  tomu prispôsobený aj charakter výroby.

 

Navrhovaný projekt je konkrétnym výsledkom spolupráce medzi žiadateľom OZ BOVAP Lučenec zo Slovenska a konečným prijímateľom – spoločenským podnikom D.P. DES Novi Sad zo Srbska. Cieľom tejto spolupráce  je vytváranie podmienok pre dlhodobú vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov v oblasti projektovej prípravy a získavania finančnej pomoci pre ekonomický rozvoj, tvorbu vhodných pracovných podmienok a ochranu životného prostredia. Srbská organizácia D.P. DES získala informáciu o programe ODA zo srbských médií a od pracovníkov Základnej školy v Starej Pazove a oslovila v marci 2009 OZ BOVAP na spoluprácu pri príprave projektu.

 

Priority príjemcov a zainteresovaných strán

Celkový rozpočet rekonštrukcie a modernizácie priestorov podniku bol v predrealizačnej štúdii stanovený v čiastke 650 000 €, čo  presahuje  možnosti grantovej pomoci v rámci ODA a ani príjemca pomoci v Srbsku nedokáže chýbajúcu čiastku zabezpečiť. Preto sa pristúpilo k rozhodnutiu, že realizáciu celej rekonštrukcie a modernizácie je nutné rozdeliť do ucelených etáp, ktoré sa budú realizovať podľa naliehavosti. Z pohľadu príjemcu je poradie priorít nasledovné:

SEKTOR spracovania kovu: Rekonštrukcia stropu spojená s izoláciou, rekonštrukcia elektroinštalácie a klimatizácie priestorov, nákup montáž technológie CNC stolov pre obrábanie kovov

SEKTOR plastifikácie: Rekonštrukcia priestorov natieračských prác, nákup a montáž uzavretej technologickej linky bez nepriaznivého vplyvu na zdravie pracovníkov,

SEKTOR odpadových vôd: Kompletná rekonštrukcia priestorov kontroly odpadových vôd, montáž nových technologických zariadení pre kontrolu vypúšťaných vôd do verejnej kanalizácie, zriadenie minilaboratória pre kontrolu odpadových vôd.

 

Predpokladom pre kvalitný pracovný a výrobný proces je aj adekvátne materiálno-technické zabezpečenie. Srbský partner projektu je spoločenský podnik D.P. DES Novi Sad založený v roku 1948. Je to výrobná organizácia s osobitným určením spoločenského záujmu. V súčasnosti v podniku pracuje 200 zamestnancov, z toho 112 zamestnancov je zdravotne postihnutých. Organizácia je určená pre profesionálnu rehabilitáciu, prípravu pre prácu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb a invalidov s postihnutím sluchu, rozvíjajúca svoje aktivity prispôsobené zdravotne postihnutým osobám so zachovanými ostatnými schopnosťami, aby tieto osoby boli osožné nielen sebe, ale aj spoločnosti.

 

Od vzniku podniku až po súčasnosť D.P. DES vytvára programy rehabilitácie a vykonáva aktivity pre praktickú prácu zdravotne postihnutých osôb a invalidov s poškodeným sluchom, zároveň vykonáva výchovu a vzdelávanie, rekvalifikáciu až po špecializáciu vo výrobnom a obslužnom smere. D.P. DES aj počas nepriaznivého obdobia vojny v 90.–tych rokoch minulého storočia nepretržite pracoval na zdokonaľovaní a zlepšovaní pracovných procesov a technológií, intenzívne pristupuje k socializácii vo výrobe v rámci deľby práce, praktickom uspokojovaní zamestnancov so sluchovým postihnutím a v koncipovaní zodpovedajúcich personálnych riešení.

 

Vzhľadom na to, že podnik D.P. DES Novi Sad má špeciálne zameranie pre prácu so zdravotne   postihnutými občanmi, má prispôsobený aj charakter výroby v štyroch oblastiach:

1.      Oblasť spracovania kovu,

2.      Oblasť spracovania dreva

3.      Oblasť spracovania textilu

4.      Oblasť výroby reklamného a propagačného materiálu

 

Na základe obhliadky na mieste, bolo konštatované, že výrobné priestory sú z hľadiska pracovných podmienok a pracovného prostredia nevyhovujúce. V objektoch a priestoroch spracovania kovu je pretekajúci strop, ktorý je nedostatočne izolovaný po vzniknutom požiari pri bombardovaní Nového Sadu počas už spomínanej vojny. Vysoký stupeň poškodenia je v elektroinštalácii, klimatizácii, vykurovaní,  stave podláh a stien týchto priestorov. Strešná krytina, ako aj fasádne steny sú zhotovené z hliníkového plechu bez izolácie, stropy sú montované z lesonitových dosák, ktoré počas nepriaznivého počasia premokajú a v zimnom období vodovodné potrubia zamŕzajú a sú poškodené. Nepriaznivé pracovné podmienky sú v priestoroch plastifikácie (proces nanášania farby), kde je nevyhnutné realizovať nákup a montáž novej, uzavretej linky bez nepriaznivého vplyvu na zdravie pracovníkov. K tomu je potrebné  zároveň upraviť a rekonštruovať priestory. V priestoroch odpadových vôd v súčasnosti je nefunkčný systém kontroly, odpadové vody vytekajú do kanalizácie. Používa sa zastaralý systém usadzovania sedimentov a vývoz usadeného kalu. Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu životného a pracovného prostredia je nevyhnutné rekonštruovať celý systém odpadových vôd s vybudovaním minilaboratória pre kontrolu odpadových vôd a zabezpečenie filtrácie.

     

Hlavným cieľom projektu je :

Zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov podniku D.P. DES so zdravotným postihnutím a to formou rekonštrukcie a modernizácie výrobných priestorov, ktoré najviac ohrozujú zdravie týchto, ale aj ostatných pracovníkov podniku.

 

Špecifické ciele:

 • Rekonštrukcia a modernizácia výrobných priestorov, nákup a montáž modernej technológie do výroby neohrozujúcej zdravie pracovníkov podniku D.P. DES
 • Zlepšenie stavebno–technického stavu týchto priestorov
 • Dosiahnutie súladu s hygienickými a zdravotnými predpismi
 • Rozšírenie možností poskytovať ďalšie služby na kvalitatívne vyššej úrovni
 • Vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých zamestnancov
 • Zlepšenie a ochrana životného prostredia v podniku a v okolí

 

Aktivity:

 • Vytvorenie realizačného projektového tímu
 • Výber projektanta
 • Výber dodávateľa stavby a technológie
 • Výstavba a rekonštrukcia
 • Nákup a montáž technológie
 • Publicita
 • Monitoring projektu a vyhodnotenie

 

 Očakávané výstupy:

 • Vypracovaná projektová dokumentácia v potrebných stupňoch, vrátane získania potrebných povolení na rekonštrukciu a modernizáciu
 • Vybraný dodávateľ stavby a technológie v procese verejného obstarávania
 • Realizácia rekonštrukcie výrobných priestorov a modernizácie technológie
 • Vlastníkom výstupov sa stane spoločenský podnik D.P. DES Novi Sad

 

Dopady

Realizovaná rekonštrukcia a modernizácia výrobných priestorov a prevádzkyschopná nová technológia do výroby bude mať okamžitý dopad na kvalitu materiálno-technického vybavenia podniku (zrekonštruované výrobné priestory vo vybraných sektoroch, zavedená nova moderná technológia neohrozujúca zdravie pracovníkov). Výhľadový dopad spočíva v znížení a vylúčení nepriaznivých vplyvov na zdravie pracovníkov podniku a v znížení poškodzovania životného prostredia. Zrekonštruované výrobné priestory po ich vybavení modernou technológiou budú východiskom pre dosahovanie lepších pracovných výsledkov v kontexte s ochranou zdravia pracovníkov so zdravotným postihnutím a zároveň z pohľadu srbskej verejnosti na výraznú pomoc Slovenska týmto zdravotne postihnutým ľuďom v etape vstupu Srbska do EÚ a približovania sa európskej úrovni výroby.

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia výrobných priestorov, nákup a montáž novej technológie má za cieľ  zlepšiť stavebné a materiálno-technické podmienky pre zamestnancov podniku D.P. DES Novi Sad a prispieť tým k skvalitneniu výrobného a predovšetkým pracovného procesu. Vlastníctvo výstupov projektu bude prevedené na prijímateľa D.P. DES Novi Sad, čím bude zabezpečený dlhodobý a trvalý vplyv na cieľovú skupinu. Realizovaná rekonštrukcia a modernizácia podniku bude mať okamžitý dopad na kvalitu materiálno-technického vybavenia podniku a zlepšenie ochrany zdravia pri práci, predovšetkým zdravotne postihnutým zamestnancom podniku.

Nové zrekonštruované priestory po ich vybavení moderným technologickým zariadením budú východiskom pre dosahovanie lepších pracovných a výrobných výsledkov v kontexte vstupu Srbska do EÚ a približovania sa európskej úrovni podnikania.

 

Celkový rozpočet na uvedený projekt po úpravách činí 192 122,00 €, príspevok ODA predstavuje 189 922,00 €.