Projekt LPSI - FSR, ESF       

 

Názov projektu: „Vytváranie lokálneho partnerstva s cieľom znižovania dôsledkov sociálneho vylúčenia na úrovni okresu Lučenec

 

Stručný popis projektu

Prioritným zámerom projektu bolo zlepšovanie integrácie a koordinácie aktivít zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti, zamestnanosti a pri vytváraní nových pracovných miest v našom regióne. Za tým účelom postupne identifikovať problémy, hľadať spôsoby a riešenia do budúcnosti  z aspektu možnosti jednotlivých partnerov.

Pre splnenie stanoveného zámeru využívať všetky zdroje pre tvorbu optimálnej stratégie, ktorá bude akceptovaná všetkými zúčastnenými stranami a bude založená na ich reálnych potrebách.

V rámci zabezpečovania hlavného cieľa projektu – tvorby fungujúceho lokálneho partnerstva zameraného na riešenie problémov sociálnej inklúzie v našom regióne, pripravovať a implementovať rozvojové projekty prostredníctvom zapájania komunít do procesu plánovania a prijímania rozhodnutí na miestnej a regionálnej úrovni a významnou mierou prispievať k zvyšovaniu schopnosti regiónu čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu  bolo prostredníctvom vytvorenia Partnerstva sociálnej inklúzie v Lučenci identifikovať, pripravovať a realizovať programy prípravy na zamestnanie a zamestnávania pre sociálne najviac znevýhodnené obyvateľstvo, pre členov separovaných a segregovaných komunít  okresu Lučenec, zlepšiť začlenenie rizikových skupín a komunít postihnutých chudobou do spoločnosti prostredníctvom realizovaných projektov.

Prioritou projektu bolo riešiť problém nízkej zamestnanosti v okrese, sociálne začlenenie marginalizovaných skupín a podpora zvyšovania ich zamestnateľnosti a reintegrácie na trh práce.

Dôležitým prvkom projektu bolo budovanie partnerstiev zo samosprávnych orgánov, komunít a iných partnerských inštitúcií s cieľom uľahčiť sociálne znevýhodneným skupinám prístup k službám, zvýšiť zamestnanosť a ekonomický rozvoj na lokálnej úrovni a zdokonaliť základnú infraštruktúru na lokálnej úrovni najmä prostredníctvom vzdelávania a poradenských aktivít a prostredníctvom toho znižovať mieru nezamestnanosti a predchádzať dlhodobej nezamestnanosti.

Významným výstupom projektu je príprava regionálneho akčného plánu zamestnanosti a mikroprojektov na miestnej úrovni na základe analýz miestnych a regionálnych potrieb.

Vytvorené PSI v okrese pri dosahovaní cieľa projektu spájalo snahu, vedomosti a skúsenosti ľudí z verejného, občianskeho a súkromného sektora pri riešení nezamestnanosti, nízkeho vzdelania, nízkej úrovne sociálnych služieb a ďalších problémov súvisiacich s chudobou v okrese.

Pre vytváranie smerovania okresu v sociálnej politike a politike zamestnanosti bola v rámci cieľu projektu vypracovaná stratégia sociálneho rozvoja okresu Lučenec.

 

Cieľové skupiny projektu

-         dlhodobo nezamestnaní do 25 rokov veku a nad 25 rokov veku, rizikové skupiny detí a mládeže

-         obyvatelia žijúci v segregovaných a separovaných rómskych osadách, bezdomovci a migrujúci občania

-         osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi, ľudia s príjmom pod hranicou chudoby a občania so ZPS

-         závislí na alkohole a drogách, občania po výkone trestu

 

Aktivity projektu

1.        Realizácia školenia komunitných konzultantov

2.        Zabezpečovanie činnosti komunitných konzultantov s komunitami v rámci okresu

3.        Monitorovanie mikroprojektov

4.        Vybudovanie a činnosť kancelárie partnerstva

5.        Spracovanie Stratégie a vízie  PSI LC

6.        Vzdelávacie aktivity LRV

7.        Projektová činnosť

8.        Propagácia a prezentácia FSR, LPSI a projektov

9.        Zapojenie partnerov do projektu

 

Donor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Fond sociálneho rozvoja

Príspevok donora: 2 664 000.-Sk