Stanovy

 

Základné ustanovenia

 

 Čl. I.

Názov občianskeho združenia

Občianske združenie BOVAP

 

Čl. II.

Sídlo občianskeho združenia

ul. Partizánska 17, 984 01  Lučenec, Slovenská republika

 

Čl. III.

Predmet činnosti združenia

Občianske združenie založené v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. je právnická osoba neziskového charakteru, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb.

 

a) komplexný rozvoj s citlivým prístupom k životnému prostrediu

b) aktivity zamerané na zlepšenie kvality života občanov

c) riešenie otázok miestneho záujmu a regionálna spolupráca

d) vybudovanie domu opatrovateľskej služby pre nevládnych a imobilných starých občanov

e) podpora imobilných občanov pri ich spoločenských a iných aktivitách

 

 

Čl. IV.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné, členmi združenia môžu byť fyzické ako aj právnické osoby. O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo združenia väčšinovým hlasovaním.

 

Práva a povinnosti členov:

Každý člen združenia má právo podieľať sa na:

a) činnosti združenia a zúčastňovať sa na zasadnutiach členských schôdzí

b) byť volený a voliť od 18. roku veku do orgánov združenia

c) podľa svojich možností prispievať na činnosť združenia

 

Povinnosti člena:

a) dodržiavať stanovy a uznesenia členskej schôdze a predsedníctva združenia

 

Čl. V.

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká:

a) vystúpením člena

b) vylúčením člena

c) úmrtím člena

d) zánikom združenia

 

Čl. VI.

Orgány združenia

Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza všetkých členov združenia.

 

Občianske združenie má tieto orgány:

1. Najvyšší orgán - členská schôdza

2. Výkonný orgán - predsedníctvo

3. Štatutárny orgán - predseda a podpredseda

4. Kontrolný orgán - kontrolná a revízna komisia

 

 

Čl. VII.

Členská schôdza

Je najvyšším orgán združenia a je vytvorený zo všetkých členov združenia.

 

Členská schôdza:

a) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia

b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

e) volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznu komisiu

 

Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo najmenej 1 x ročne, v prípade potreby je oprávnené zvolať mimoriadnu členskú schôdzu. Všetci členovia musia byť pozvaní na členskú schôdzu písomne, najmenej 7 dní pred konaním členskej schôdze. Pozvánka musí obsahovať program, miesto a dobu konania, účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, pričom každý člen má jeden hlas.

Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

 

 Čl. VIII.

Výkonný orgán združenia

Výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu, členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyšších orgánov. Volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu združenia, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania. Predsedníctvo zasadá podľa plánu minimálne 1 x za štvrťrok. V prípade potreby zasadá operatívne.

 

Čl. IX.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda. Predseda zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať v jeho mene.

 

Predseda zodpovedá za:

1. Vykonávanie zamestnávateľských práv a povinností

2. Zvolávanie zasadnutia predsedníctva

3. Predkladanie predsedníctvu podklady týkajúcich sa predmetu činnosti a návrhy ich zmien

4. Návrh účtovnej uzávierky za uplynulé obdobie

5. Vykonávať rozhodnutia predsedníctva

6. Zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva v zmysle platných predpisov, inventarizácie majetku a záväzkoch

7. Pravidelne informovať o záležitostiach združenia a umožniť im nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa združenia

8. Za škodu, ktorú jej spôsobí porušením povinností pri výkone svojej funkcie

 

Čl. X.

Podpredseda združenia zastupuje predsedu v rozsahu práv a povinností v čl. IX.

 

Čl. XI.

Odmeny

Výšku odmeny predsedovi a podpredsedovi, ako aj spôsob výplaty ustanoví členská schôdza svojím rozhodnutím.

 

 

Čl. XII.

Kontrolná a revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyšším orgánom

Členstvo v kontrolnej a revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

 

Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Predkladá správu o hospodárení najvyššiemu orgánu združenia.

 

Čl. XIII.

Zásady hospodárenia

Združenie vykonáva účtovníctvo podľa príslušných predpisov a nariadení. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Zdrojom majetku sú členské príspevky, dary od fyzických i právnických osôb, dotácie a ďalšie zdroje.

Výnosy z majetku a vlastných činností môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

 

Čl. XIV.

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora.

Likvidátorom najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Čl. XV.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením členov. Podliehajú registrácii Ministerstva vnútra SR.

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrácia vykonaná dňa: 13.11.2000

Číslo spisu: VVS/1-900/90-17369

Aktuality

Digitálne zručnosti

11.10.2022 14:02
Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Kokave nad Rimavicou

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

11.08.2011 07:11
V júli sa ukončila realizácia projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat. Dňa 22.7.2011 sa v Maďarskej republike, meste Balassagyarmat uskutočnila záverečná prezentácia projektu. Na konferencii boli predstavené výsledky a výstupy...

Záverečné pezentácie projektu

21.06.2011 10:25
V júli 2011 končí realizácia projektu Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P. DES Novi Sad. Pri tejto príležitosti boli uskutočnené konferencie na Slovensku aj v Srbsku. Na Slovensku sa konferencia uskutočnila 26.5.2011 v kongresovej sále Hotela...

Pozvánka na prezentáciu projektu

22.05.2011 19:33
Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu projektu "Zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotne postihnutých v spoločenskom podniku D.P.DES Novi Sad, ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2011 o 9.30 hod. v kongresovej sále hotela Clavis v Lučenci. Pozvánka

Článok - Hlas ľudu, Novi Sad

22.05.2011 19:29
Článok v týždenníku Hlasu ľudu, ktorý vychádza v Novom Sade v Srbsku. Článok si môžete prečítať tu....  Clanok-Srbsko

Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat

19.03.2011 09:44
Dňa 18.3.2011 sa v Lučenci, hotel Clavis uskutočnila Informačná konferencia v rámci projektu Dom prihraničných projektov – Inkubačný dom pre rozvoj podnikania v meste Balassagyarmat, na ktorej bol prezentovaný projekt, jeho zámery a ciele, úloha Inkubačného domu pre podnikateľské subjekty a...

WEBNOVINY - SLOVAK AID: V Novom Sade pomáhame rekonštruovať podnik

27.02.2011 09:43
  Ilustračné foto: SITA/Jozef Jakubčo   BRATISLAVA 26. februára (WEBNOVINY) – Pracovné podmienky zdravotne postihnutých zamestnancov v srbskom podniku D. P. DES v Novom Sade sú už vďaka slovenskému rozvojovému projektu lepšie. V prevádzke je už nová linka na odsávanie znečisteného...